Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná pedagogická škola

Súkromná stredná odborná škola pedagogická

Súkromná stredná odborná škola pedagogická začala vzdelávať študentov od 1.septembra 2000 rozhodnutím MŠ SR č. 263/2000-Št-Szig zo dňa 19. júla 2000 o zaradení školy do siete škôl. Získané vzdelanie je rovnocenné vzdelaniu získanému na ostatných pedagogických školách. Súkromná škola počas svojej existencie vychovala stovky kvalifikovaných učiteľov a učiteliek MŠ, školských klubov a družín, ktorí sa úspešne uplatnili v praxi v celej Európe. Študenti školy sú nielen zo Slovenska ale aj z iných krajín EÚ.


Nadštandard Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej:

 • poskytovanie komplexných študijných materiálov
 • vyučovanie v odborných učebniach, ktoré sú vybavené modernou technikou
 • konzultácie vedené profesionálnymi odbornými pedagógmi
 • možnosť stravovania v školskej jedálni
 • občerstvenie priamo v učebni
 • všetkým študentom sú k dispozícii parkovacie miesta priamo pri budove školy
 • osobný a ústretový prístup všetkých zamestnancov školy

Poslaním našej školy je poskytnúť študentom pomaturitné kvalifikačné štúdium, vedomosti a skúsenosti v pedagogickej oblasti potrebné na povolanie.

Naše ciele v systéme vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za svoj rozvoj a tvorivosť.


Hlavné ciele vzdelávania nášho školského vzdelávacieho programu:

 • Poskytovať študentom kvalitné, zážitkové a projektové vyučovanie a vo väčšej miere využívať nové IKT technológie
 • Rozvíjať kreativitu a aktivitu u študentov v duchu tvorivej humanity
 • Viesť študentov k zdravému životnému štýlu
 • Cieľavedome spolupracovať na vytvorení pozitívnej klímy v kolektíve, rozvíjať partnerské vzťahy medzi učiteľmi a študentami
 • Rozvíjať komunikačné schopnosti a zručnosti študentov a viesť ich k učeniu vyjadrovať názor mladých ľudí a k aplikácii ich teoretických poznatkov do praxe
 • Venovať zvýšenú pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie
 • Realizovať kvalitnú environmentálnu výchovu, globálne rozvojové vzdelávanie, protidrogovú výchovu
 • Rozvíjať kvalitné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku
 • Viesť edukáciu tak, aby každý študent cítil, že mal svoju aktívnu úlohu

 

counter