Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Údaje o štúdiu

Základné údaje o štúdiu


Dĺžka štúdia:

 • 2 roky

Forma štúdia:

 • Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

 • Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
 • V študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa vyžaduje odovzdanie overenej kópie maturitného vysvedčenia, prihlášky, životopisu a potvrdenie lekára
 • V študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika je podmienkou preukázanie ukončenia štúdia v odbore 76xx učiteľstvo

Spôsob ukončenia štúdia:

 • Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • Stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

 • Po absolvovaní vzdelávacieho programu v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove, vo výchove vo voľnom čase a vo vzdelávacích zariadeniach ( učiteľ v materských školách a vychovávateľ v ŠKD )
 • Absolvent študijného odboru špeciálna pedagogika je teoreticky i prakticky pripravený zabezpečovať adekvátnu výchovnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti sociálnej a mentálnej, telesne a zmyslovo postihnutých detí a mládeže

Nádväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

 • Vzdelávacie programy pomaturitného špecializačného štúdia na úrovni 4A, vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie a zmenu